ปรัชญาวิทยาลัย---->> [ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม] อัตลักษณ์--->>[สถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่ออาชีพ สู่มาตรฐานสากล] เอกลักษณ์--->> [ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา]

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สอศ.   
งานประกันคุณภาพ  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ

  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 2/2557
  ครั้งที่ 3/2557

  ครั้งที่ 1/2556
  ครั้งที่ 2/2556
  ครั้งที่ 3/2556
   ครั้งที่ 4/2556
   ครั้งที่ 5/2556

มาตรฐานคุณภาพภายใน
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
 
 
   
 
ประกาศ : ข่าวจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
***นักเรียนนักศึกษาในโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ,ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา สามารถเข้ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ผ่านระบบ e-Studentloan และส่งผลการเรียนพร้อมครูที่ปรึกษารับรอง ของภาคเรียนที่ 2/2557 ณ ห้องแนะแนวฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 12 มิ.ย.2558 หากพ้นกำหนดจากนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การกู้เงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ***

ประกาศ :านแนะแนวฯ (กยศ.)
1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสผ่าน / ยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan แล้วสั่ง Print แบบคำขอกู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ
(ระดับชั้น ปวส.1 ยื่นกู้ กรอ.)
2. ส่งแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101-กยศ.101-4 (รับแบบฟอร์มได้ที่งานแนะแนวฯ)
ส่งที่งานแนะแนวฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558หากพ้นกำหนดจากนี้ ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การกู้เงินฯ ภาคเรียนที่ 1/2558  ***หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่งานแนะแนวฯ ***


 
 
การแข่งขันกีฬาภายใน
ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์
ครั้งที่ ๓๕
๓-๕ มิย.๕๘
โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it center ณ อบต.คลองใหม่
๖-๒๘ มิย.๕๘
ประมวลความรู้
และประสบการณ์หลังการ
ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๑ มิย.๕๘
พิธีเปิดตัวโครงการปณิธาน
ความดี ปีมหามงคล
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
//๑๑ มิย.๕๘
เข้าร่วมโครงการ
ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด
ณ วัดทรายขาว
๑๖ มิย. ๕๘
โครงการปรับพฤติกรรม
นร-นศ.ใหม่
๓๐-๓๑ พค. ๕๘
เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
มหากุศล
๒๑ พค.๕๘
กิจกรรมวันคล้าย
วันสวรรคตของพลเรือเอก
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
๑๙ พ.ค. ๕๘
ประชุมผู้ปกครอง
นร นศ. ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘
๑๖ พ.ค. ๕๘
กิจกรรมปฐมนิเทศ
นร นศใหม่ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘
๑๕ พ.ค. ๕๘
กิจกรรมปรับพื้นฐาน
พื้นฐานนร-นศ ชั้น ปวช.๑,
ปวส.๑ ๒๐ เม.ย.-
๑ พ.ค. ๕๘
พิธีเปิดโครงการอาชีวะ
ร่วมด้วยช่วยประชาชน
๙ เม.ย. ๕๘
ร่วมกิจกรรมวันพระบาท
สมเด้๗พระพุทธยอดฟ้าฯ
และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงส์  ๖ เม.ย.๕๘
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒ เม.ย. ๕๘

วันที่ระลึก พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันข้าราชการพลเรือน
๓๑ มี.ค. ๕๘
พิธีลงนามความร่วมมือ
วิทยาลัยฯ.กับสถานประกอบ
การ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ๒๗ มี.ค. ๕๘
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๑ มี.ค.๕๘

โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย
๑๒ ประการ (ซ่อมกิจกรรม
ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๕๗)
๔-๖ มี.ค.๕๘

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗
๒ มี.ค.๕๘

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุน
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
๒๖ ก.พ.๕๘
ประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาออกฝึกงานต่างภาค
ต่างจังหวัด
๒๔ ก.พ.๕๘

สัมมนาทักษะวิชาชีพและ
ปฐมนิเทศ นร-นศ ก่อนออก ฝึกงานในสถานประกอบการฯ
๒๓ ก.พ.๕๘
โครงการการจัดนิทรรศการ
การนำเสนอผลงานวิจัยราย
วิชาโครงการ ปี ๒๕๕๗
๑๓ ก.พ.๕๘
กิจกรรมส่งต่อนักเรียน
ขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อ
สายอาชีพ
๔-๖ ก.พ.๕๘
โครงการพัฒนาศักยภาพนัก-
บัญชีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
"ภาษีอากรสำหรับเยาวขน"
๓ ก.พ. ๕๘
กิจกรรมประกวดเต้น
ประกอบเพลง
ความเข้มแข็งทางใจ
๑๕ ม.ค.๕๘
โครงการสร้างแรงจูงใจ
เรียนสายอาชีพ ณ
มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
๑๓ ม.ค.๕๘
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ด้านภาษา
ต่างประเทศ
๘ ม.ค.๕๘
โครงการสร้างแรงจูงใจ
เรียนสายอาชีพ ณ
รร.ประสานมูลนิธิ
๗ ม.ค.๕๘

โครงการส่งเสริม
ค่านิยมไทย
๑๒ ประการ
๒๙-๓๐ ธ.ค.๕๘
การเข้าร่วมการแช่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคใต้
๒๒-๒๖ ธ.ค.๕๗

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
มุสลิมท้องถิ่นชายแดนใต้บน
พื้นฐานความพอเพียง
๑๑ ธ.ค.๕๗
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมมุสลิมท้องถิ่น
ชายแดนใต้บนพื้นฐาน
ความพอเพียง ๑๑ ธ.ค.๕๗
โครงการรวมพลัง
คนปัตตานีต่อต้าน
ทุจริต คอรัปชั่น
๙ ธ.ค.๕๗

กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
๕ ธันวามหาราช
๕ ธ.ค. ๕๗
การแข่งขัน
กีฬา ภายใน
ครั้งที่ ๓๔
วันที่ ๓-๔ ธ.ค.๕๗
การประกวดแข่งขัน
บาร์เทนเดอร์
๒๗ พ.ย. ๕๗
การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับ อศจ.
๒๖ พ.ย. ๕๗
กิจกรรมบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติมหาราชา
๒๕ พ.ย. ๕๗

การประเมินองค์การมาตรฐาน ดีเด่นระดับภาคหน่วย วอศ.ปน. ๒๔ พ.ย. ๕๗
การประกวดมารยาทไทย ๒๐ พ.ย. ๕๗
กิจกรรมการประกวดกระทง ๖ พ.ย. ๕๗
กิจกรรมอบรมเรื่องวัยรุ่นในวันลอยกระทง ๖ พ.ย. ๕๗
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค วอศ.ปน. ๔ พ.ย. ๕๗
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง ๑๓-๑๕ ต.ค. ๕๗
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นักศึกษาทวิภาคี ๑๓ ต.ค. ๕๗
เลี้ยงแสดงความยินดี รองประเสริฐ  มณี ๓ ต.ค. ๕๗
ประชุมจัดทำแผนประจำปี งปม. ๒๕๕๗ ๑-๓ ต.ค. ๕๗
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ๒๙ ก.ย. ๕๗
งานเลี้ยงมุฑิตาจิต หนุ่มบ้านไร่ สาวบ้านนา ๒๕ ก.ย. ๕๗
ประชุมคณะครู-ผู้บริหาร ครั้งที่ ๒-๒๕๕๗
ประชุมจัดทำแผนประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕ ก.ย. ๕๗
การประเมินสถานศึกษาดีเด่นคุณธรรม จริยธรรม ๑๘ ก.ย. ๕๗
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ องค์การบริการ ส่วนตำบลเมาะมาวี
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ๒๙ ส.ค. ๕๗
การประเมินสถานศึกษาดีเด่น คุณธรรม จริยธรรม ๒๘ ส.ค. ๕๗
โครงการขับขี่ปลอดภัย ๒๖ ส.ค. ๕๗
โครงการพัฒนาภาษา สู่สากลโลกอาเซียน กิจกรรม English Camp ๒๓ ส.ค. ๕๗
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล ในสถานศึกษา ๒๑ ส.ค. ๕๗
การประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปี งปม.๒๕๕๗ ๑๓-๑๕ ส.ค. ๕๗
ร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี ๑๒ ส.ค. ๕๗
โครงการค่ายอาชีวะจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข ๖ ส.ค. ๕๗
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยฯ ๓๑ กค ๑-๕ส.ค. ๕๗

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
 
คลิ๊ก คลิ๊ก


คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
   
 
   
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                
o