ปรัชญาวิทยาลัย---->> [ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม] อัตลักษณ์--->>[สถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่ออาชีพ สู่มาตรฐานสากล] เอกลักษณ์--->> [ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา]
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สอศ. งานประกันคุณภาพ  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ
  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 2/2557
  ครั้งที่ 3/2557

  ครั้งที่ 1/2556
  ครั้งที่ 2/2556
  ครั้งที่ 3/2556
   ครั้งที่ 4/2556
   ครั้งที่ 5/2556

มาตรฐานคุณภาพภายใน
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
 
 
   
 
      

ประกาศ : ข่าวจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืน ของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว2 ปี ขึ้นไป โดยต่อชำระคืนเงินได้ง่าย และสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0-2610-4888"

ประกาศ : ข่าวจากงานบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


การประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
๒๙ ก.ย. ๕๗

งานเลี้ยงมุฑิตาจิต
หนุ่มบ้านไร่ สาวบ้านนา
๒๕ ก.ย. ๕๗

ประชุมคณะครู-ผู้บริหาร
ครั้งที่ ๒-๒๕๕๗

ประชุมจัดทำแผนประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
๒๕ ก.ย. ๕๗

การประเมินสถานศึกษาดีเด่น
คุณธรรม จริยธรรม
๑๘ ก.ย. ๕๗
โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it Center ณ องค์การบริการส่วนตำบลเมาะมาวี
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดี
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติด
๒๙ ส.ค. ๕๗
การประเมินสถานศึกษาดีเด่น
คุณธรรม จริยธรรม
๒๘ ส.ค. ๕๗

โครงการขับขี่ปลอดภัย
๒๖ ส.ค. ๕๗

โครงการพัฒนาภาษา
สู่สากลโลกอาเซียน
กิจกรรม English Camp
๒๓
ส.ค. ๕๗

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมภิบาล
ในสถานศึกษา
๒๑ ส.ค. ๕๗
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ประจำปี งปม.๒๕๕๗
๑๓-๑๕ ส.ค. ๕๗
ร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี
๑๒ ส.ค. ๕๗
โครงการค่ายอาชีวะจิตอาสา
เพื่อนำพาสันติสุข
๖ ส.ค. ๕๗
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยฯ
๓๑ กค ๑-๕ส.ค. ๕๗
ร่วมแสดงความยินดี
เปิดร้านกาแฟพอเพียง
งานอาคารสถานที่


อบรมการดูแล และ
ซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๓ ก.ค.๕๗


อบรมการให้ความรู้
เบื้องต้น ในการเป็น
ผู้ประกอบการ และ
การเขียนแผนธุรกิจ
๓๐ มิ.ย.- ๑ ก.ค.๕๗

อบรมการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์
  เพื่อการเรียนการสอน
  (E leaningด้วย EDMODO)
  ๑๔-๑๕ มิ.ย.๕๗

งาน ครบ ๖๐ ปี คืนสู่เหย้า
COWBOY
PARTY NIGHT
๓๑ พ.ค. ๕๗

พัฒนาพื้นฐานความรู้
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษและ
วิชาคณิตศาสตร์
ให้นักเรียน ปวช.๑
๒๘ เม.ย.- ๙ พ.ค.๕๗
กิจกรรมเข้าร่วมต่อต้าน
หยุดความรุนแรง
๒๖ พ.ค.๕๗
กิจกรรมวันคล้าย
วันสวรรคตของพลเรือเอก
กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ (วันอาภากร)
๑๙ พ.ค.๕๗

กิจกรรมปฐมนิเทศ
นร.นศ.ใหม่
ปีกาารศึกษา ๒๕๕๗
๑๕ พ.ค.๕๗

อบรมครูที่ปรึกษาตาม โครงการจัดระบบดูแล
ผู้เรียน วอศ.ปน.
๒ พ.ค.๕๗

โครงการพัฒนาครูสอน
อาชีพในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
๒๖-๓๐ เม.ย.๕๗

พิธีเปิดโครงการอาชีวะ
ร่วมด้วยช่วยประชาชน
๑๐ เม.ย.๕๗

กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช
๖ เม.ย.๕๗

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑ มี.ค. ๕๗

โครงการความร่วมมือ
แนะแนวศึกษาต่อ
สายอาชีพOPEN HOUSE
๒๖ ก.พ.๕๗
ปรับพื้นฐานความรู้ก่อน
ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
๒๔-๒๖ ก.พ.๕๗
ร่วมกิจกรรม ขบวนแห่ธง และขบวนบุพผาชาติ ๑๔ ก.พ. ๕๗
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วอศ.ปน. สถานประกอบการหน่วย งานภาครัฐและเอกชน ๑๒ ก.พ.๕๗
โครงการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์) ๑๑ ก.พ.๕๗
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หัวข้อ ภาษีอากรกับเยาวชน ๑๑ ก.พ.๕๗
ประชุมคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการ วอศ. ปน. ๕ ก.พ. ๕๗
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง ยาเสพติดและเอดส์ ๕ ก.พ.๕๗
การตรวจเยี่ยมหอพัก และบ้านเช่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๓-๗ ก.พ.๕๗
การแนะแนว ศึกษาต่อ จากสถานศึกษาภายนอก ๓๐ ม.ค. ๕๗
การประเมินรายวิชา โครงการประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖ ๒๗,๒๘ ม.ค. และ ๑๓ ก.พ.๕๗
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุน ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๔ ม.ค.๕๗
โครงการความร่วมมือ แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑,๒,๓ ๒๓ ม.ค.๕๗
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขระดับชาติ ๒๒ ม.ค.๒๕๕๗
ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ รับรางวัล พระราชทาน ๑๕ ม.ค.๕๗
คณะครูเจ้าหน้าที่และ นักศึกษา วอศ.ปน. ร่วมรับเสด็จพระเทพฯ ๑๔ ม.ค.๕๗
โครงการสร้างแรงจูงใจ เรียนสายอาชีพ/โครงการ สร้างเครือข่ายครูแนะแนว ๗-๒๙ ม.ค.๕๗
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ พ.ย-ธ.ค. ๒๕๕๖
 ประเมินสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ๒๓ ธ.ค.๕๖
พิธีมอบวุฒิบัตร การอบรมระยะสั้น ณ ศูนย์ยะรัง ๑๙ ธ.ค.
โครงการแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิชาการ ๑๒ ธ.ค.๕๖ 
กิจกรรมวางพวงมาลา วันวีรไทย ๘ ธ.ค.๕๖
กิจกรรม ๕ ธันวา มหาราชา ๕ ธ.ค.๕๖ 
กิจกรรมตามรอยพ่อ สานฝันแม่ ปีที่6 -๔ ธ.ค๕๖
ประเมินหน่วยมาตรฐาน ดีเด่น ระดับภาค ๒๙ พ.ย.๕๖
การแข่งขัน กีฬาสีภายใน ครั้งที่ ๓๓ ๒๘-๒๙ ธ.ค. 56
การประกวดพูดในที่ สาธารณะและพูดสาธิต ภาษาอังกฤษ ระดับ อศจ. ๒๒ พ.ย.๕๖
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ บาร์เทนเดอร์ ๒๑ พ.ย.๕๖
การประชุมทางวิชาการ องค์การวิชาชีพฯ ระดับระดับ อศจ. ๑๘ พ.ย.๕๖
โครงการประกวด ผู้มีบุคลิกดีมารยาทเด่น ๗ พ.ย.๕๖
คณะกรรมการ ประเมิน หน่วยองค์การวิชาชีพ ๒๙ ต.ค. ๕๖
โครงการอบรม ขับขี่ปลอดภัย ๑๗ ต.ค.๕๖

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
   
คลิ๊ก คลิ๊ก


คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
                                                                                
o