ปรัชญาวิทยาลัย---->> [ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม] อัตลักษณ์--->>[สถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่ออาชีพ สู่มาตรฐานสากล] เอกลักษณ์--->> [ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา]

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สอศ.   
งานประกันคุณภาพ  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ

  
 ครั้งที่ 1/2558
 ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 5/2558

  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 2/2557

  ครั้งที่ 3/2557
 ครั้งที่ 4/2557

เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน ๕๘
มาตรฐานคุณภาพภายใน
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
 
 
   
 

     
      พิธีมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘
   ๑๑ มี.ค.๕๙


ปัจฉิมนิเทศ
๔ มี.ค.๕๙
กิจกรรม
สัมมนาทักษะวิชาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ
รหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๑ มี.ค.๕๙
โครงการ
หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ
วันที่ ๒๙ ก.พ.- ๒ มี.ค.๕๙

R จิตใส กายแกร่ง
ด้านปัญญา กิจกรรม
ลดความเสี่ยงด้านการพนัน
และการมั่วสุม ด้วยปัญญา
๑๗ ก.พ.๕๙
กิจกรรม
Open House
๑๖,๑๗ ก.พ.๕๙
โครงการจัดนิทรรศการ
นำเสนอผลงานวิจัย
รายวิชาโครงการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๒ ก.พ.๕๘
คณะกรรมการประเมิน
ครู สายัณห์ ธรรมเจริญ
เพื่อเข้าเลื่อนวิทยะฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
๑๑ ก.พ.๕๙
คณะกรรมการประเมิน
สถานที่เพื่อเตรียม
เปิดปริญญาตรี
๑๐ ก.พ.๕๙

R จิตใส กายแกร่ง
ด้านสังคม กิจกรรม
ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยง
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๑๐ ก.พ.๕๙
การอบรมให้ความรู้
คลีนิกวัยรุ่น
๙ ก.พ.๕๙

กิจกรรม
Open House
๓ ก.พ.๕๙

พิธีลงนาม
ความร่วมมือ
ไทย-อินโดนีเซีย
๑๘ ธ.ค.๕๘

การประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น วอศ.ปน.
๑๖ ธ.ค.๕๘

กิจกรรม BIKE FOR DAD
ปั่นเพื่อพ่อ
๑๑ ธ.ค.๕๘

กิจกรรม
๕ ธันวามหาราชา
๕ ธ.ค.๕๘
ประเมินสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ๔ ธ.ค. ๕๘
รงการตามรอยพ่อ
สานฝันแม่ ปีที่ ๘
๒-๔ ธ.ค. ๕๘
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพบาร์เทนเดอร์
๑๘ พ.ย. ๕๘
คณะผู้บริหาร,ครู
Alor Vocational College
ประเทศมาเลเซียศึกษาดูงาน
๑๒ พ.ย.๕๘
โครงการประชุม
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
๑๐ พ.ย. ๕๘
การประกวดโครงการ
อาชีวะสร้างชาติด้วยวิถี
เพียงพอตามพ่อสอน
๑๐ พ.ย. ๕๘
การประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่นและ
การประเมินสมาชิกดีเด่น
๙ พ.ย. ๕๘
มอบทุนสมาคม
ผู้ปกครองและทุนมูลนิธิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๒๘ ต.ค. ๕๘
ประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศนักศึกษา
ระบบทวิภาคี
๑๓ ต.ค.๕๘
โครงการอบรมอาชีพ
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพให้ประชาชน
ปี งปม. ๒๕๕๘
กิจกรรมอบรมและทดสอบ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๘-๓๐ ก.ย. ๕๘
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
(RBL) ๒๐-๒๑ ก.ย.๕๘
กิจกรรมเซ็นสัญญา
เงินกู้ยืม กยศ.
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.
๑๙ ก.ย. ๕๘
ประชุมเครือข่าย
แนะแนวอาชีพเคลื่อนที่
ตามอำเภอ
๑๐ ก.ย. ๕๘
โครงการขับขี่
ปลอดภัย
๓ ก.ย. ๕๘
โครงการวัยใสใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมร่วมปลูกต้นไม้
ลดโลกร้อน
๒ ก.ย. ๕๘
กิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
องค์การวิชาชีพ
๒๗ ส.ค.๕๘
งานมหกรรมวิชาการ
และการศึกษาเพื่อการ
การมีงานทำ
๒๕-๒๗ ส.ค.๕๘

โครงการบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติพระมหาราชินี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๕ ส.ค.๕๘

โครงการสามัญสัมพันธ์
วิชาการ
๑๙ ส.ค.๕๘

โครงการพัฒนาภาษา
ภาษาสู่สากลโลกอาเซียน
๑๗-๑๘ ส.ค.๕๘

กิจกรรม
bike for mom
จ.ปัตตานี
๑๖ ส.ค.๕๘

พิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างบริษัท เบทเตอร์เวย์
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๑๔ ส.ค.๕๘

ประชุมคณะกรรมการ
วอศ.ปน.และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
๑๓ ส.ค.๕๘
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
๑๒ ส.ค.๕๘


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ๕-๖ ส.ค.๕๘
โครงการอาชีวะจิตอาสานำพาสันติสุข ณ มัสยิด ๕ ส.ค.๕๘
โครงการอาชีวะจิตอาสานำพาสันติสุข ณ วัดควรใน ๕ ส.ค.๕๘
เสริมสร้างทักษะวิชาชีพมุ่งความเป็นเลิศทางการตลาด ๒๙ ก.ค.๕๘
ประเมินโรงเรียนสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม ๒๘ ก.ค.๕๘
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสธิราชฯ ๒๘ ก.ค.๕๘
นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมวิทยาลัย
โครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนว ๒๓ ก.ค.๕๘
กิจกรรมพบปะยามเช้าจังหวัดปัตตานี ๒๓ ก.ค.๕๘
การฝึกอบรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ ๒๒-๒๓ ก.ค.๕๘
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ ก.ค.๕๘
โครงการสร้างความรสู่วิชาชีพในงานโรงแรม ๘ ก.ค.๕๘
การแข่งขันกีฬาภายในชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์ ครั้งที่ ๓๕ ๓-๕ มิย.๕๘
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ณ อบต.คลองใหม่ ๖-๒๘ มิย.๕๘
ประมวลความรู้ และประสบการณ์หลังการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๑ มิย.๕๘
พิธีเปิดตัวโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐๑๑ มิย.๕๘
เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ณ วัดทรายขาว ๑๖ มิย. ๕๘
โครงการปรับพฤติกรรม นร-นศ.ใหม่ ๓๐-๓๑ พค. ๕๘
เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติมหากุศล ๒๑ พค.๕๘
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ๑๙ พ.ค. ๕๘
ประชุมผู้ปกครอง นร นศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๖ พ.ค. ๕๘
กิจกรรมปฐมนิเทศ นร นศใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๕ พ.ค. ๕๘
กิจกรรมปรับพื้นฐานพื้นฐานนร-นศ ชั้น ปวช.๑, ปวส.๑ ๒๐ เม.ย.- ๑ พ.ค. ๕๘
พิธีเปิดโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ๙ เม.ย. ๕๘
ร่วมกิจกรรมวันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงส์  ๖ เม.ย.๕๘
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เม.ย. ๕๘
วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ๓๑ มี.ค. ๕๘
พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยฯ.กับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๒๗ มี.ค. ๕๘

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
คลิ๊ก คลิ๊ก


คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
   
 
   
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                
o