ปรัชญาวิทยาลัย---->> [ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม] อัตลักษณ์--->>[สถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่ออาชีพ สู่มาตรฐานสากล] เอกลักษณ์--->> [ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา]

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สอศ.   
งานประกันคุณภาพ  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ

  
 ครั้งที่ 1/2558
 ครั้งที่ 2/2558

  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 2/2557

  ครั้งที่ 3/2557
 ครั้งที่ 4/2557

มาตรฐานคุณภาพภายใน
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
 
 
   
 
ประกาศ : ข่าวจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
***นักเรียนนักศึกษาในโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ,ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา สามารถเข้ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ผ่านระบบ e-Studentloan และส่งผลการเรียนพร้อมครูที่ปรึกษารับรอง ของภาคเรียนที่ 2/2557 ณ ห้องแนะแนวฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 12 มิ.ย.2558 หากพ้นกำหนดจากนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การกู้เงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ***

ประกาศ :านแนะแนวฯ (กยศ.)
1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสผ่าน / ยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan แล้วสั่ง Print แบบคำขอกู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ
(ระดับชั้น ปวส.1 ยื่นกู้ กรอ.)
2. ส่งแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101-กยศ.101-4 (รับแบบฟอร์มได้ที่งานแนะแนวฯ)
ส่งที่งานแนะแนวฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558หากพ้นกำหนดจากนี้ ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การกู้เงินฯ ภาคเรียนที่ 1/2558  ***หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่งานแนะแนวฯ ***


กิจกรรมจัดทำแผน
ปฏิบัติการองค์การวิชาชีพ
๒๗ ส.ค.๕๘
งานมหกรรมวิชาการ
และการศึกษาเพื่อการ
การมีงานทำ
๒๕-๒๗ ส.ค.๕๘

โครงการบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติพระมหาราชินี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๕ ส.ค.๕๘

โครงการสามัญสัมพันธ์
วิชาการ
๑๙ ส.ค.๕๘

โครงการพัฒนาภาษา
ภาษาสู่สากลโลกอาเซียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๗-๑๘ ส.ค.๕๘

กิจกรรม
bike for mom
จ.ปัตตานี
๑๖ ส.ค.๕๘

พิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างบริษัท เบทเตอร์เวย์
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๑๔ ส.ค.๕๘

ประชุมคณะกรรมการ
วอศ.ปน.และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
๑๓ ส.ค.๕๘
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
๑๒ ส.ค.๕๘

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น จ.ปัตตานี
๕-๖ ส.ค.๕๘

โครงการอาชีวะจิตอาสา
นำพาสันติสุข
ณ มัสยิด
๕ ส.ค.๕๘
โครงการอาชีวะจิตอาสา
นำพาสันติสุข
ณ วัดควรใน
๕ ส.ค.๕๘
เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
มุ่งความเป็นเลิศ
ทางการตลาด
๒๙ ก.ค.๕๘
คณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนสีเขียว
รักษ์สิ่งแวดล้อม
๒๘ ก.ค.๕๘

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมโอรสธิราชฯ
๒๘ ก.ค.๕๘
นายสุรพงษ์ จำจด
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการเยี่ยมวิทยาลัย

โครงการสร้างเครือข่าย
ครูแนะแนว
๒๓ ก.ค.๕๘
กิจกรรมพบปะยามเช้า
จังหวัดปัตตานี
๒๓ ก.ค.๕๘

การฝึกอบรมการให้ความรู้
เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
และการเขียนแผนธุรกิจ
๒๒-๒๓ ก.ค.๕๘

พิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ๑๘ ก.ค.๕๘
โครงการสร้างความรู้
สู่วิชาชีพในงานโรงแรม
๘ ก.ค.๕๘
การแข่งขันกีฬาภายใน
ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์
ครั้งที่ ๓๕
๓-๕ มิย.๕๘
โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it center ณ อบต.คลองใหม่
๖-๒๘ มิย.๕๘
ประมวลความรู้
และประสบการณ์หลังการ
ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๑ มิย.๕๘
พิธีเปิดตัวโครงการปณิธาน
ความดี ปีมหามงคล
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
//๑๑ มิย.๕๘
เข้าร่วมโครงการ
ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด
ณ วัดทรายขาว
๑๖ มิย. ๕๘
โครงการปรับพฤติกรรม
นร-นศ.ใหม่
๓๐-๓๑ พค. ๕๘
เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
มหากุศล
๒๑ พค.๕๘
กิจกรรมวันคล้าย
วันสวรรคตของพลเรือเอก
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
๑๙ พ.ค. ๕๘
ประชุมผู้ปกครอง
นร นศ. ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘
๑๖ พ.ค. ๕๘
กิจกรรมปฐมนิเทศ
นร นศใหม่ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘
๑๕ พ.ค. ๕๘
กิจกรรมปรับพื้นฐาน
พื้นฐานนร-นศ ชั้น ปวช.๑,
ปวส.๑ ๒๐ เม.ย.-
๑ พ.ค. ๕๘
พิธีเปิดโครงการอาชีวะ
ร่วมด้วยช่วยประชาชน
๙ เม.ย. ๕๘
ร่วมกิจกรรมวันพระบาท
สมเด้๗พระพุทธยอดฟ้าฯ
และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงส์  ๖ เม.ย.๕๘
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒ เม.ย. ๕๘

วันที่ระลึก พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันข้าราชการพลเรือน
๓๑ มี.ค. ๕๘
พิธีลงนามความร่วมมือ
วิทยาลัยฯ.กับสถานประกอบ
การ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ๒๗ มี.ค. ๕๘
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๑ มี.ค.๕๘

โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย
๑๒ ประการ (ซ่อมกิจกรรม
ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๕๗)
๔-๖ มี.ค.๕๘

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗
๒ มี.ค.๕๘


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ๒๖ ก.พ.๕๘
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาออกฝึกงานต่างภาคต่างจังหวัด ๒๔ ก.พ.๕๘
สัมมนาทักษะวิชาชีพและปฐมนิเทศ นร-นศ ก่อนออก ฝึกงานในสถานประกอบการฯ ๒๓ ก.พ.๕๘
โครงการการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยรายวิชาโครงการ ปี ๒๕๕๗ ๑๓ ก.พ.๕๘
กิจกรรมส่งต่อนักเรียนขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ๔-๖ ก.พ.๕๘
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"ภาษีอากรสำหรับเยาวชน" ๓ ก.พ. ๕๘
กิจกรรมประกวดเต้นประกอบเพลงความเข้มแข็งทางใจ ๑๕ ม.ค.๕๘
โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ ณ มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ๑๓ ม.ค.๕๘
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศ ๘ ม.ค.๕๘
โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ ณ รร.ประสานมูลนิธิ ๗ ม.ค.๕๘
โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ๒๙-๓๐ ธ.ค.๕๘

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
 
คลิ๊ก คลิ๊ก


คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
   
 
   
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                
o