ปรัชญาวิทยาลัย---->> [ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม] อัตลักษณ์--->>[สถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่ออาชีพ สู่มาตรฐานสากล] เอกลักษณ์--->> [ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา]
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สอศ. งานประกันคุณภาพ  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ
  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 2/2557
  ครั้งที่ 3/2557

  ครั้งที่ 1/2556
  ครั้งที่ 2/2556
  ครั้งที่ 3/2556
   ครั้งที่ 4/2556
   ครั้งที่ 5/2556

มาตรฐานคุณภาพภายใน
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
 
 
   
 

ประกาศ : ข่าวจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืน ของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว2 ปี ขึ้นไป โดยต่อชำระคืนเงินได้ง่าย และสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0-2610-4888"

ประกาศ : ข่าวจากงานบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


พิธีมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๑ มี.ค.๕๘

โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย
๑๒ ประการ (ซ่อมกิจกรรม
ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๕๗)
๔-๖ มี.ค.๕๘

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗
๒ มี.ค.๕๘

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุน
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
๒๖ ก.พ.๕๘
ประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาออกฝึกงานต่างภาค
ต่างจังหวัด
๒๔ ก.พ.๕๘
สัมมนาทักษะวิชาชีพและปฐม-
นิเทศ นร-นศ ก่อนออก ฝึกงานในสถานประกอบการฯ
๒๓ ก.พ.๕๘

โครงการการจัดนิทรรศการ
การนำเสนอผลงานวิจัยราย
วิชา โครงการ ประจำปี ๒๕๕๗
๑๓ ก.พ.๕๘
กิจกรรมส่งต่อนักเรียน
ขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อ
สายอาชีพ
๔-๖ ก.พ.๕๘
โครงการพัฒนาศักยภาพนัก-
บัญชีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
"ภาษีอากรสำหรับเยาวขน"
๓ ก.พ. ๕๘
กิจกรรมประกวดเต้น
ประกอบเพลง
ความเข้มแข็งทางใจ
๑๕ ม.ค.๕๘
โครงการสร้างแรงจูงใจ
เรียนสายอาชีพ ณ
มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
๑๓ ม.ค.๕๘
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ด้านภาษา
ต่างประเทศ
๘ ม.ค.๕๘
โครงการสร้างแรงจูงใจ
เรียนสายอาชีพ ณ
รร.ประสานมูลนิธิ
๗ ม.ค.๕๘
โครงการส่งเสริม
ค่านิยมไทย
๑๒ ประการ
๒๙-๓๐ ธ.ค.๕๘

การเข้าร่วมการแช่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคใต้
๒๒-๒๖ ธ.ค.๕๗
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
มุสลิมท้องถิ่นชายแดนใต้บน
พื้นฐานความพอเพียง
๑๑ ธ.ค.๕๗

กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมมุสลิมท้องถิ่น
ชายแดนใต้บนพื้นฐาน
ความพอเพียง ๑๑ ธ.ค.๕๗
โครงการรวมพลัง
คนปัตตานีต่อต้าน
ทุจริต คอรัปชั่น
๙ ธ.ค.๕๗
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
๕ ธันวามหาราช
๕ ธ.ค. ๕๗

การแข่งขัน
กีฬา ภายใน
ครั้งที่ ๓๔
วันที่ ๓-๔ ธ.ค.๕๗
การประกวดแข่งขัน
บาร์เทนเดอร์
๒๗ พ.ย. ๕๗
การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับ อศจ.
๒๖ พ.ย. ๕๗
กิจกรรมบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติมหาราชา
๒๕ พ.ย. ๕๗
การประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นระดับภาค หน่วย วอศ.ปน.
๒๔ พ.ย. ๕๗
การประกวด
มารยาทไทย
๒๐ พ.ย. ๕๗
กิจกรรมการประกวด
กระทง
๖ พ.ย. ๕๗
กิจกรรมอาบรมเรื่อง
วัยรุ่นในวันลอยกระทง
๖ พ.ย. ๕๗

การประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นระดับภาค วอศ.ปน.
๔ พ.ย. ๕๗
โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นักศึกษาไม่ผ่าน
กิจกรรมหน้าเสาธง
๑๓-๑๕ ต.ค. ๕๗
ประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศ
นักศึกษาทวิภาคี
๑๓ ต.ค. ๕๗
เลี้ยงแสดงความยินดี
รองประเสริฐ  มณี
๓ ต.ค. ๕๗

ประชุมจัดทำ
แผนประจำปี
งปม. ๒๕๕๗
๑-๓ ต.ค. ๕๗
การประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
๒๙ ก.ย. ๕๗

งานเลี้ยงมุฑิตาจิต
หนุ่มบ้านไร่ สาวบ้านนา
๒๕ ก.ย. ๕๗

ประชุมคณะครู-ผู้บริหาร
ครั้งที่ ๒-๒๕๕๗

ประชุมจัดทำแผนประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
๒๕ ก.ย. ๕๗

การประเมินสถานศึกษาดีเด่น
คุณธรรม จริยธรรม
๑๘ ก.ย. ๕๗
โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it Center ณ องค์การบริการ
ส่วนตำบลเมาะมาวี
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดี
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติด
๒๙ ส.ค. ๕๗
การประเมินสถานศึกษาดีเด่น
คุณธรรม จริยธรรม
๒๘ ส.ค. ๕๗

โครงการขับขี่ปลอดภัย
๒๖ ส.ค. ๕๗

โครงการพัฒนาภาษา
สู่สากลโลกอาเซียน
กิจกรรม English Camp
๒๓
ส.ค. ๕๗

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมภิบาล
ในสถานศึกษา
๒๑ ส.ค. ๕๗
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ประจำปี งปม.๒๕๕๗
๑๓-๑๕ ส.ค. ๕๗

ร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี ๑๒ ส.ค. ๕๗
โครงการค่ายอาชีวะจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข ๖ ส.ค. ๕๗
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยฯ ๓๑ กค ๑-๕ส.ค. ๕๗
ร่วมแสดงความยินดีเปิดร้านกาแฟพอเพียงงานอาคารสถานที่
อบรมการดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๓ ก.ค.๕๗
อบรมการให้ความรู้เบื้องต้น ในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ๓๐ มิ.ย.- ๑ ก.ค.๕๗
อบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน (E leaningด้วย EDMODO) ๑๔-๑๕ มิ.ย.๕๗
กิจกรรมไหว้ครูและระลึกพระคุณครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๒ มิ.ย.๕๗
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนสถานประกอบการ ๑๐ มิ.ย.๕๗
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชี ภายใต้หัวข้อประกันสังคมกฏหมายใกล้ตัว ๕ มิ.ย.๕๗
กิจกรรมประมวลผลความรู้และประสบการณ์หลังการ ฝึกงานในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
งาน ครบ ๖๐ ปี คืนสู่เหย้า COWBOY PARTY NIGHT ๓๑ พ.ค. ๕๗
พัฒนาพื้นฐานความรู้วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียน ปวช.๑ ๒๘ เม.ย.- ๙ พ.ค.๕๗
กิจกรรมเข้าร่วมต่อต้านหยุดความรุนแรง ๒๖ พ.ค.๕๗
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพลเรือเอก กรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ (วันอาภากร) ๑๙ พ.ค.๕๗
กิจกรรมปฐมนิเทศ นร.นศ.ใหม่ ปีกาารศึกษา ๒๕๕๗ ๑๕ พ.ค.๕๗
อบรมครูที่ปรึกษาตาม โครงการจัดระบบดูแล ผู้เรียน วอศ.ปน. ๒ พ.ค.๕๗
โครงการพัฒนาครูสอน อาชีพในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ๒๖-๓๐ เม.ย.๕๗
พิธีเปิดโครงการอาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน ๑๐ เม.ย.๕๗
กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ๖ เม.ย.๕๗
พิธีบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๗๒-๑๒ เม.ย.๕๗
พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว และ วันข้าราชการ พลเรือน ๓๑ มี.ค.๕๗
อบรมโครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยโครงการอาชีพ PBL (Project Based Learning) ๒๑ มี.ค. ๕๗
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ๓ ม.ค.๕๗
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑ มี.ค. ๕๗
โครงการความร่วมมือ แนะแนวศึกษาต่อ สายอาชีพOPEN HOUSE ๒๖ ก.พ.๕๗
  ปรับพื้นฐานความรู้ก่อน ฝึกงานในสถาน ประกอบการ ๒๔-๒๖ ก.พ.๕๗
โครงการนั่งสมาธิตามแนว พระพุทธศาสนา (ซินะสมาธิ) ๒๐ ก.พ. ๕๗
ร่วมกิจกรรม ขบวนแห่ธง และขบวนบุพผาชาติ ๑๔ ก.พ. ๕๗
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วอศ.ปน. สถานประกอบการหน่วย งานภาครัฐและเอกชน ๑๒ ก.พ.๕๗
โครงการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์) ๑๑ ก.พ.๕๗
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หัวข้อ ภาษีอากรกับเยาวชน ๑๑ ก.พ.๕๗
ประชุมคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการ วอศ. ปน. ๕ ก.พ. ๕๗
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง ยาเสพติดและเอดส์ ๕ ก.พ.๕๗
การตรวจเยี่ยมหอพัก และบ้านเช่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๓-๗ ก.พ.๕๗
การแนะแนว ศึกษาต่อ จากสถานศึกษาภายนอก ๓๐ ม.ค. ๕๗
การประเมินรายวิชา โครงการประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖ ๒๗,๒๘ ม.ค. และ ๑๓ ก.พ.๕๗
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุน ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๔ ม.ค.๕๗
โครงการความร่วมมือ แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑,๒,๓ ๒๓ ม.ค.๕๗
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขระดับชาติ ๒๒ ม.ค.๒๕๕๗
ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ รับรางวัล พระราชทาน ๑๕ ม.ค.๕๗
คณะครูเจ้าหน้าที่และ นักศึกษา วอศ.ปน. ร่วมรับเสด็จพระเทพฯ ๑๔ ม.ค.๕๗
โครงการสร้างแรงจูงใจ เรียนสายอาชีพ/โครงการ สร้างเครือข่ายครูแนะแนว ๗-๒๙ ม.ค.๕๗

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
 
คลิ๊ก คลิ๊ก


คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
   
 
   
 
 
 
   
 
 
                                                                                
o