ปรัชญาวิทยาลัย---->> [ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม] อัตลักษณ์--->>[สถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่ออาชีพ สู่มาตรฐานสากล] เอกลักษณ์--->> [ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา]
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สอศ. งานประกันคุณภาพ   ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ
มาตรฐานคุณภาพภายในสำหรับวอศ.ปน.
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผนจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
 
 
   
 
Content for New Div Tag Goes Here

      


ประกาศ : แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ Road Show พบกันตามวัน-เวลา

19 ธันวาคม 2556   เวลา 09.00 - 16.00 น ณ  ลานสินค้าชุมชน เทศบาลตำบลยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
  7 มกราคม 2557   เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
    เวลา 13.30 - 16.00 น ณ โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี
ประกาศ : ข่าวจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืน ของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว2 ปี ขึ้นไป โดยต่อชำระคืนเงินได้ง่าย และสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0-2610-4888"

ประกาศ : ข่าวจากงานบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คลิกดูข้อมูล คลิกดูข้อมูล คลิกดูข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักบัญชีตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้หัวข้อ ภาษีอากรกับเยาวชน
๑๑ ก.พ.๕๗
ประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
วอศ. ปน.
๕ ก.พ. ๕๗
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เรื่อง ยาเสพติดและเอดส์
๕ ก.พ.๕๗
การตรวจเยี่ยมหอพัก
และบ้านเช่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๓-๗ ก.พ.๕๗
การแนะแนว
ศึกษาต่อ
จากสถานศึกษาภายนอก
๓๐ ม.ค. ๕๗
การประเมินรายวิชา
โครงการประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖ ๒๗,๒๘ ม.ค.
และ ๑๓ ก.พ.๕๗
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนทุน
ประจำปี ๒๕๕๗
๒๔ ม.ค.๕๗
โครงการความร่วมมือ
แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
เขต ๑,๒,๓
๒๓ ม.ค.๕๗
ประเมินโครงการสถาน
ศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขระดับชาติ
๒๒ ม.ค.๒๕๕๗
ประเมินสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อ
รับรางวัล พระราชทาน
๑๕ ม.ค.๕๗
คณะครูเจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา วอศ.ปน. ร่วมรับเสด็จพระเทพฯ
๑๔ ม.ค.๕๗

โครงการสร้างแรงจูงใจ
เรียนสายอาชีพ/โครงการ
สร้างเครือข่ายครูแนะแนว
๗-๒๙ ม.ค.๕๗
   
 
การแข่งขัน กีฬาสีภายใน ครั้งที่ ๓๓ ๒๘-๒๙ ธ.ค. 56
การประกวดพูดในที่ สาธารณะและพูดสาธิต ภาษาอังกฤษ ระดับ อศจ. ๒๒ พ.ย.๕๖
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ บาร์เทนเดอร์ ๒๑ พ.ย.๕๖
การประชุมทางวิชาการ องค์การวิชาชีพฯ ระดับระดับ อศจ. ๑๘ พ.ย.๕๖
โครงการประกวด ผู้มีบุคลิกดีมารยาทเด่น ๗ พ.ย.๕๖
คณะกรรมการ ประเมิน หน่วยองค์การวิชาชีพ ๒๙ ต.ค. ๕๖
โครงการอบรม ขับขี่ปลอดภัย ๑๗ ต.ค.๕๖
อบรมสัมมนาฯ การวิเคราะห์ (SWOT) และจัดทำ แผนกลยุทธ์ฯ -๑๑ ต.ค.๕๖
ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาทวิภาคี ต.ค.๕๖
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it Center) ต.กระโด ประจำปี ๒๕๕๖
งานเลี้ยงเกษียน พี่ประสงค์ ๒๖ ก.ย.๕๖
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและ ธรรมาภิบาลฯ ก.ย๕๖
ประเมินสถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับภาคใต้ ๑๒ ก.ย. ๕๖
อบรมพัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือผู้ประกอบ อาหารไทยเพื่อการทำงาน ต่างประเทศ ๓- ก.ย.๕๖
โครงการความร่วมมือ ส่งต่อนักเรียนขยายโอกาส เข้าเรียน สายอาชีพ ๒๘-๒๙ ส.ค.๕๖
นิทรรศการโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๕๕๖ ๒๒ ส.ค.๕๖
โครงการร่วมใจรักษ์ ระบบนิเวศปลูกป่าชายเลน คืนธรรมชาติ ๒๐ ส.ค. ๕๖
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ ส.ค.๕๖
โครงการจัดตั้งอาชีพให้ เยาวชนสันติสุข จังหวัด ชายแดนใต้ ๑๑-๑๕ ส.ค.๕๖
การแข่งขันตอบปัญหา กฏหมายเนื่องในวัน รพี ๘ ส.ค. ๕๖
โครงการเสริมสร้าง ประชา ธิปไตย (การเลือกตั้งนายกองค์การฯ) ๑ ส.ค. ๕๖
โครงการเสริมสร้าง ประชา ธิปไตย "เยาวชนกับความเป็น ประชาธิปไตย" ๑ ส.ค.๕๖
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
คลิ๊ก คลิ๊ก

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
 
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
   
 
   
 
 
 
   
 
Content for New Div Tag Goes Here
 
Content for New Div Tag Goes Here
o