ปรัชญาวิทยาลัย---->> [ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม] อัตลักษณ์--->>[สถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่ออาชีพ สู่มาตรฐานสากล] เอกลักษณ์--->> [ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา]

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สอศ.   
งานประกันคุณภาพ  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ

  
 ครั้งที่ 1/2558
 ครั้งที่ 2/2558

  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 2/2557

  ครั้งที่ 3/2557
 ครั้งที่ 4/2557

มาตรฐานคุณภาพภายใน
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
 
 
   
 
ประกาศ : ข่าวจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
***นักเรียนนักศึกษาในโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ,ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา สามารถเข้ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ผ่านระบบ e-Studentloan และส่งผลการเรียนพร้อมครูที่ปรึกษารับรอง ของภาคเรียนที่ 2/2557 ณ ห้องแนะแนวฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 12 มิ.ย.2558 หากพ้นกำหนดจากนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การกู้เงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ***

ประกาศ :านแนะแนวฯ (กยศ.)
1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสผ่าน / ยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan แล้วสั่ง Print แบบคำขอกู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ
(ระดับชั้น ปวส.1 ยื่นกู้ กรอ.)
2. ส่งแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101-กยศ.101-4 (รับแบบฟอร์มได้ที่งานแนะแนวฯ)
ส่งที่งานแนะแนวฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558หากพ้นกำหนดจากนี้ ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การกู้เงินฯ ภาคเรียนที่ 1/2558  ***หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่งานแนะแนวฯ ***


   
  กิจกรรม
๕ ธันวามหาราชา
๕ ธ.ค.๕๘

ประเมินสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ๔ ธ.ค. ๕๘
รงการตามรอยพ่อ
สานฝันแม่ ปีที่ ๘
๒-๔ ธ.ค. ๕๘
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพบาร์เทนเดอร์
๑๘ พ.ย. ๕๘
คณะผู้บริหาร,ครู
Alor Vocational College
ประเทศมาเลเซียศึกษาดูงาน
๑๒ พ.ย.๕๘
โครงการประชุม
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
๑๐ พ.ย. ๕๘
การประกวดโครงการ
อาชีวะสร้างชาติด้วยวิถี
เพียงพอตามพ่อสอน
๑๐ พ.ย. ๕๘
การประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่นและ
การประเมินสมาชิกดีเด่น
๙ พ.ย. ๕๘
มอบทุนสมาคม
ผู้ปกครองและทุนมูลนิธิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๒๘ ต.ค. ๕๘
ประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศนักศึกษา
ระบบทวิภาคี
๑๓ ต.ค.๕๘
โครงการอบรมอาชีพ
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพให้ประชาชน
ปี งปม. ๒๕๕๘
กิจกรรมอบรมและทดสอบ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๘-๓๐ ก.ย. ๕๘
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
(RBL) ๒๐-๒๑ ก.ย.๕๘
กิจกรรมเซ็นสัญญา
เงินกู้ยืม กยศ.
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.
๑๙ ก.ย. ๕๘
ประชุมเครือข่าย
แนะแนวอาชีพเคลื่อนที่
ตามอำเภอ
๑๐ ก.ย. ๕๘
โครงการขับขี่
ปลอดภัย
๓ ก.ย. ๕๘
โครงการวัยใสใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมร่วมปลูกต้นไม้
ลดโลกร้อน
๒ ก.ย. ๕๘
กิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
องค์การวิชาชีพ
๒๗ ส.ค.๕๘
งานมหกรรมวิชาการ
และการศึกษาเพื่อการ
การมีงานทำ
๒๕-๒๗ ส.ค.๕๘

โครงการบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติพระมหาราชินี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๕ ส.ค.๕๘

โครงการสามัญสัมพันธ์
วิชาการ
๑๙ ส.ค.๕๘

โครงการพัฒนาภาษา
ภาษาสู่สากลโลกอาเซียน
๑๗-๑๘ ส.ค.๕๘

กิจกรรม
bike for mom
จ.ปัตตานี
๑๖ ส.ค.๕๘

พิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างบริษัท เบทเตอร์เวย์
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๑๔ ส.ค.๕๘

ประชุมคณะกรรมการ
วอศ.ปน.และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
๑๓ ส.ค.๕๘
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
๑๒ ส.ค.๕๘

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น
๕-๖ ส.ค.๕๘

โครงการอาชีวะจิตอาสา
นำพาสันติสุข
ณ มัสยิด
๕ ส.ค.๕๘
โครงการอาชีวะจิตอาสา
นำพาสันติสุข
ณ วัดควรใน
๕ ส.ค.๕๘
เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
มุ่งความเป็นเลิศ
ทางการตลาด
๒๙ ก.ค.๕๘
ประเมินโรงเรียนสีเขียว
รักษ์สิ่งแวดล้อม
๒๘ ก.ค.๕๘

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมโอรสธิราชฯ
๒๘ ก.ค.๕๘
นายสุรพงษ์ จำจด
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการเยี่ยมวิทยาลัย

โครงการสร้างเครือข่าย
ครูแนะแนว
๒๓ ก.ค.๕๘
กิจกรรมพบปะยามเช้า
จังหวัดปัตตานี
๒๓ ก.ค.๕๘

การฝึกอบรมการให้ความรู้
เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
และการเขียนแผนธุรกิจ
๒๒-๒๓ ก.ค.๕๘

พิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ๑๘ ก.ค.๕๘
โครงการสร้างความรู้
สู่วิชาชีพในงานโรงแรม
๘ ก.ค.๕๘
การแข่งขันกีฬาภายใน
ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์
ครั้งที่ ๓๕
๓-๕ มิย.๕๘
โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it center ณ อบต.คลองใหม่
๖-๒๘ มิย.๕๘
ประมวลความรู้
และประสบการณ์หลังการ
ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๑ มิย.๕๘


พิธีเปิดตัวโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐๑๑ มิย.๕๘
เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ณ วัดทรายขาว ๑๖ มิย. ๕๘
โครงการปรับพฤติกรรม นร-นศ.ใหม่ ๓๐-๓๑ พค. ๕๘
เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติมหากุศล ๒๑ พค.๕๘
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ๑๙ พ.ค. ๕๘
ประชุมผู้ปกครอง นร นศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๖ พ.ค. ๕๘
กิจกรรมปฐมนิเทศ นร นศใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๕ พ.ค. ๕๘
กิจกรรมปรับพื้นฐานพื้นฐานนร-นศ ชั้น ปวช.๑, ปวส.๑ ๒๐ เม.ย.- ๑ พ.ค. ๕๘
พิธีเปิดโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ๙ เม.ย. ๕๘
ร่วมกิจกรรมวันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงส์  ๖ เม.ย.๕๘
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เม.ย. ๕๘
วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ๓๑ มี.ค. ๕๘
พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยฯ.กับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๒๗ มี.ค. ๕๘
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๑ มี.ค.๕๘
โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ๑๒ ประการ (ซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๕๗) ๔-๖ มี.ค.๕๘
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๗ ๒ มี.ค.๕๘
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ๒๖ ก.พ.๕๘
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาออกฝึกงานต่างภาคต่างจังหวัด ๒๔ ก.พ.๕๘
สัมมนาทักษะวิชาชีพและปฐมนิเทศ นร-นศ ก่อนออก ฝึกงานในสถานประกอบการฯ ๒๓ ก.พ.๕๘
โครงการการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยรายวิชาโครงการ ปี ๒๕๕๗ ๑๓ ก.พ.๕๘
กิจกรรมส่งต่อนักเรียนขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ๔-๖ ก.พ.๕๘
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"ภาษีอากรสำหรับเยาวชน" ๓ ก.พ. ๕๘
กิจกรรมประกวดเต้นประกอบเพลงความเข้มแข็งทางใจ ๑๕ ม.ค.๕๘
โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ ณ มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ๑๓ ม.ค.๕๘
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศ ๘ ม.ค.๕๘
โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ ณ รร.ประสานมูลนิธิ ๗ ม.ค.๕๘
โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ๒๙-๓๐ ธ.ค.๕๘

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
คลิ๊ก คลิ๊ก


คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
   
 
   
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                
o