วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 

 

ผลงานวิจัยและพัฒนา

 

 

 

ลำดับที่

เรื่อง

หมายเหตุ

1

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเรียงบัตรรายการวิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ รหัส 3000-1601

 วิจัยในชั้นเรียน

2

 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 คหกรรม แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 

3

 แก้ปัญหาการไม่ทำแบบฝึกหัดของนักเรียน ชั้น ปวช.2/2 การบัญชี ในวิชาบัญชีตั๋วเงิน รหัส 2201-2101

 

4

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน

 

5

 การพัฒนาทักษะการร้อยมาลัยซีกในรายวิชาศิลปประดิษฐ์ ระดับ ปวช.1 แผนกคหกรรม

 

6

 นักศึกษาออกเสียง /v/ ในภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง

 

7

 การใช้การแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาการเรียน เรื่องทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของ ซักมันด์ ฟรอยด์ วิชามนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

 

8

 นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน เรื่อง "การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล"

 

9

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง "การวิเคราะห์รายการค้า"

 

10

 การใช้กระบวนการกลุ่มและตารางเสริมแรง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนชั้น ปวช.2  พณิชยการ ปีการศึกษา 2547

 

11

 การใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี แยกประเภททั่วไปของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาพณิชยการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 

12

 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการสอน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส 3201 - 2001 ของนักศึกษาชั้น ปวส. 2/5 แผนกวิชาการบัญชี

 

13

 การพัฒนาจิตพิสัยด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยวิธีประเมินตนเอง สมาชิกในกลุ่มประเมิน และอาจารย์ผู้สอนประเมิน

 

14

 นักศึกษาขาดความเข้าใจในเรื่องการขายลดตั๋วเงิน

 

15

 นักศึกษาไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก และไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

16

 นักศึกษาไม่กล้าพูดและกล้าแสดงออก เนื่องจากพูดภาษาไทยไม่ชัด

 

17
การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี บทคัดย่อ บทที่1-5 สารนิพนธ์ ป.โท

18

 

19
เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษาสาขาการบัญชี และสาขาการตลาด : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
20
ผลที่เกิดจากการสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบด้วยตนเอง ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน(2202-2102) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 
21
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ (3200-1003) ด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
22

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 3200 – 0002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

 
  โครงงาน/ โครงการ/ วิจัยโครงการ  
1
การจัดโครงการนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2548