ชื่องานวิจัย     :     ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy)           

                             วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชื่อผู้วิจัย         :     นางสาวนิออน         เครือแก้ว       หัวหน้าโครงการ

                              นางสาวขวัญตา       สาระแน              

                                   นายชนะฤทธิ์          ทองทราย

ปีที่วิจัย           :     2552

หน่วยงาน      :     วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 


บทคัดย่อ

                การวิจัยเรื่อง  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เป็นการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำมันหอมระเหยในการใช้บริการสปา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  50  คน

                ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำมันหอมระเหยในการใช้บริการสปา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  สะดวกในการใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมากลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย  และระดับน้อยที่สุด คือ อ่อนโยนต่อผิว ไม่ระคายเคือง

            ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy)  คือ   สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนในงานบริการของนักศึกษาที่มีความสนใจในงานบริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับการแนะนำและการแนะแนวทางในงานบริการต่าง ๆ