ชื่อเรื่อง

 การใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 สาขาวิชาพณิชยการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 

 

ชื่อผู้วิจัย

 นางสุภาทิพย์  บุญภิรมย์


บทคัดย่อ

        ปัญหานักเรียนขาดทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1/1 สาขาวิชาพณิชยการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำการแก้ปัญหาโดยใช้ชุดฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ดำเนินการทดลองโดยสร้างเครื่องมือชุดฝึกทักษะซึ่งผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นแล้วนำไปใช้กับผู้เรียน จำนวน 5 คน ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน          
                ผลการแก้ปัญหา นักเรียนขาดทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปพบว่า นักเรียนจำนวน 5 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด

บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                จากการทดสอบรายหน่วย รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2201-1002 เรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ของนักเรียนระดับชั่นปวช.1/1 สาขาวิชาพณิชยการ จำนวน 32 คน ผ่านเกณฑ์จุดประสงค์รายการต่าง ๆ ในหน่วยที่ 4 แตกต่างกันตามข้อมูลในตารางที่ 1
img17.gif 
         จากข้อมูลตารางที่ 1 ในรายการจุดประสงค์ที่  4 จำนวนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ค่อนข้างสูงเมื่อนำจุดประสงค์มาจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ทราบว่าในจุดประสงค์ที่ 4 เป็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการบัญชีในระดับสูงต่อไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
        
1. ใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ แก่นักเรียนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 ของหน่วยที่ 4
        2. เป้าหมาย นักเรียนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 ของหน่วยที่ 4

สมมติฐานการวิจัย
        
ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามรายจุดประสงค์ ของหน่วยที่ 4

ขอบเขตการวิจัย
        
ใช้ชุดฝึกทักษะกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 แผนกวิชาพณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์วัตถุประสงค์ รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2201-1002 ของหน่วยที่ 4 เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
        
1. ชุดฝึกทักษะ หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป มีจำนวน 7 กิจกรรมดังนี้
           กิจกรรมที่ 1 ชุดฝึกทักษะ การนับชื่อบัญชีที่จะต้องนำมาใช้บันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
                  กิจกรรมที่ 2  ชุดฝึกทักษะการเรียงชื่อบัญชีที่จะต้องนำมาใช้บันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามลำดับหมวดหมู่บัญชีและเลขที่บัญชี
                  กิจกรรมที่ 3  ชุดฝึกทักษะการนำชื่อบัญชีพร้อมเลขที่บัญชีลงในแบบฟอร์มสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
                  กิจกรรมที่ 4   ชุดฝึกทักษะจัดทำแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไป
                  กิจกรรมที่ 5  ชุดฝึกทักษะการผ่านรายการค้าจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
                  กิจกรรมที่ 6  ชุดฝึกทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท
                  กิจกรรมที่ 7  ชุดฝึกทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทได้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยที่ 4 เมื่อใช้ชุดฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด ทักษะแก่นักเรียนที่เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2201-1002 เรื่องการบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

        บลูม  (Bloom)   กล่าวว่า ผู้เรียนจะฝึกทักษะได้ต้องมีความพร้อมทางสมอง ร่างกาย อารมณ์ เพื่อสนองตอบตามรูปแบบต่าง ๆ อย่างไม่ลังเลใจ และอัตโนมัติ
        ฟุตส์  (Futts)   กล่าวว่า ผู้เรียนจะฝึกทักษะจนถูกต้องไม่ผิดพลาดได้ ผู้เรียนต้องใช้ปัญญา นำทักษะย่อย ๆ มาเชื่อมต่อกันจนครบทุกขั้นตอน และใช้เวลาทำได้อย่างรวดเร็ว
        ดี เฮคโด  ( John p’  de Cecco) กล่าวว่า  การเรียนแบบฝึกทักษะ ประกอบด้วยเงื่อนไขคือ 1) ความต่อเนื่อง  2) การฝึก 3) การรู้จักผลของการฝึก
        เบอณ์นาร์ด  (Bernard)  กล่าวถึง การนำกฎการฝึกหัดมาใช้จะสอนให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ได้ ก็ต้องให้ผู้เรียน เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มชัด ซึ่งอาจต้องหมายรวมถึงการเน้นผู้เรียนให้ลงมือปฏิบัติ ขณะเรียนและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและการนำไปใช้บ่อย ๆ ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นคงแน่นแฟ้นในสิ่งที่เรียน ความรู้คงทน
        เอกสารการวิจัย  การวิเคราะห์รูปแบบการฝึกทักษะ กล่าวว่า ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ โดยการพัฒนาทักษะจะเกิดจากการลงมือกระทำหรือฝึกด้วยตนเอง สิ่งที่ได้ฝึกนั้น ต้องเป็นทักษะย่อย ๆ เรียงตามลำดับความยากง่าย และฝึกอย่างต่อเนื่อง      
        การฝึกทักษะ  ผู้ฝึกทักษะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และลงมือกระทำอย่างต่อเนื่อง จากรูปแบบย่อย ๆ เรียงตามลำดับยากง่าย และฝึกอย่างต่อเนื่อง ครบทุกขั้นตอน เป็นไปอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

1. ขั้นการเตรียม
        
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอน
        1.2 การศึกษาเนื้อหา หลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบวิธีการแก้ปัญหา
        1.3 การพัฒนารูปแบบที่จะใช้ในการดำเนินการแก้ปัญหา
            1.3.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1/1 สาขาพาณิชยการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2547 จำนวน 5 คน
            1.3.2 วิธีดำเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบ
                  1.3.2.1   ชุดฝึกทักษะ การนับชื่อบัญชีที่จะต้องนำมาใช้บันทึกในสมุดบัญชีแยก ประเภททั่วไป
                  1.3.2.2  ชุดฝึกทักษะการเรียงชื่อบัญชีที่จะต้องนำมาใช้บันทึกในสมุดบัญชี แยกประเภททั่วไป ตามลำดับหมวดหมู่บัญชีและเลขที่บัญชี
                  1.3.2.3  ชุดฝึกทักษะการนำชื่อบัญชีพร้อมเลขที่บัญชีลงในแบบฟอร์มสมุด บัญชีแยกประเภททั่วไป
                  1.3.2.4  ชุดฝึกทักษะจัดทำแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไป
                  1.3.2.5 ชุดฝึกทักษะการผ่านรายการค้าจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยก  ประเภททั่วไป
                  1.3.2.6  ชุดฝึกทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
                              1.3.2.7 ชุดฝึกทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุด บัญชีแยกประเภทได้ถูกต้อง
        1.4  หาคุณภาพเบื้องต้น ของการพัฒนารูปแบบ
         การแก้ปัญหาโดยให้ผู้เชี่ยวชายตรวจสอบ และให้นักเรียน 2 คน ดูความยาก-ง่ายของภาษา เพื่อดูว่าสื่อความหมายเข้าใจตรงกันหรือไม่ หลังจากนั้นให้นักเรียน จำนวน 15 คน ซึ่งเป็นทั้งนักเรียนที่เก่ง ปานกลง และอ่อนดูอีกครั้ง หนึ่ง
        1.5 สร้างเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและประเมินโดยใช้แบทดสอบ
         แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกทักษะโโยเครื่องมือนี้จะคิดขึ้นมาเองโดยการสมมรายการค้า หรือเหตุการณ์ทางธุรกิจบริการ และได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 สาขาพาณิชยการ จำนวน 15 คน

2.  ขั้นดำเนินการ
        
2.1 ขั้นทดลองชุดฝึกทักษะ

            2.1.1 สุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1/1 สาขาพาณิชยการ จำนวน 15 คน โดยมีการสุ่มผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก จำนวน 5  คน  ผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 5 คน ผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จำนวน 5 คน
            2.1.2 การดำเนินการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะ ใช้กลุ่มทดลองที่ได้จากการสุ่มนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1/1 สาขาวิชาพาณิชยการ จำนวน 15 คน ทำการสอนโดยใช้ ชุดฝึกทักษะ ที่สร้างขึ้น เมื่อจบการทดลองแล้วทำการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบตามเกณฑ์วัตถุประสงค์การเรียนรู้
            2.1.3 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บจากผลการทดสอบ
            2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ชุดฝึกทักษะดังนี้
img18.gif 

        คะแนนที่ได้จากการทดสอบ จำนวน 2 ครั้ง มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะโดยกำหนดเกณฑ์มาตราฐาน  E1  : E2   =  70 : 70
        การคำนวณตามสูตร

                E1       =           X1   x  100
                                             N x A

                  เมื่อ  E1    =    ประสิทธิภาพของกระบวนการ

                          X1   =     คะแนนรวมของแบบฝึกหรือกิจกรรมในบทเรียน

                          A     =     คะแนนเต็มของแบบฝึกหรือกิจกรรมในบทเรียน

                          N     =      จำนวนผู้เรียน

 

                E2       =     X2  x  100
                                        N xB  

                E2        =      ประสิทธิภาพของผลลัพท์

                X2        =       คะแนนรวมของแบบทดสอบในบทเรียน

                 B         =      คะแนนเก็บของแบบทดสอบในบทเรียน

                 N         =      จำนวนผู้เรียน

                ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ ชุดที่ 1 ได้มาตราฐานตามที่ตั้งไว้ (10: 12 )  ส่วนแบบฝึกทักษะชุดที่ 2 ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย  (ซึ่งจะปรับปรุงครั้งต่อไป)                       

        2.2 ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา
            
2.2.1 ดำเนินการเรียนการสอนกับนักเรียน 5 คน โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการที่ได้ตรวจสอบคุณภาพแล้วในขั้นตอนที่ 2.1
            2.2.2 การประเมินผลระหว่างดำเนินการ รวมทั้งประเมินความเห็นหรือเจตคติของผู้สอนและนักเรียน
            2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
                  2.2.3.1 หาค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ก่อนฝึก และหลัง ฝึก
                  2.2.3.2 เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนฝึกและหลังฝึกเป็นรายบุคคล
                  2.2.3.3 แจกแจงความถี่และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ จำนวนนักเรียนที่ขาดทักษะการบันทึกรายการค้ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ภายหลังการฝึก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

        เมื่อทำการสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 สาขาวิชาพณิชยการโดยใช้ชุดฝึกทักษะ และผู้สอนเชื่อมั่นว่า แบบฝึกทักษะที่นำมาใช้สอนนักเรียนแล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ามาตราฐาน ที่กำหนดไว้ดังนั้น
        ดังนั้นการทดสอบความเชื่อมั่นผู้สอน จึงได้นำชุดฝึกทักษะไปใช้ฝึกทักษะกับนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1 จำนวน 5 คน  เมื่อฝึกจบแล้วจึงได้ทำการทดสอบกับนักเรียน ปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ย    (x  )  เท่ากับ 14.6 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 2.12     คะแนนที่ต้องการ 10 คะแนน

img19.gif
img20.gif 

                                                   t  =           34                                 df   =   5-1

                                                     5(268)-(34)2
                   
                                   (5-1)
                                                     t    =    5.01  

        จากตาราง 4 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002) เรื่องการบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1 สาขาพณิชยการ จำนวน 5 คน ได้ใช้ชุดฝึกทักษะแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบี้องต้น 1 เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน เมื่อใช้ชุดฝึกทักษะ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

         การศึกษาวิธีการเรียนและวิธีการสอนที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 สาขาพณิชยการ โดยใช้ชุดฝึกทักษะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องการบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป จำนวนนักเรียนที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ มีจำนวน 5 คน หลังจากใช้ชุดฝึกทักษะ ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์ จุดประสงค์ที่วางไว้การสร้างชุดฝึกทักษะ ชุดที่ 7 และ ชุดที่ 8 จะต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเกณฑ์มาตราฐาน

 

 

    งานศูนย์ข้อมูลฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
    10 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 0-7333-3000 Fax. 0-7333-6185 E-mail : achiva_pn@yahoo.com